Zdravotní pojištění u ženy v domácnosti – péče o dvě děti

Otázka

Dobrý den, jsem v domácnosti, mám dvě děti 8 a 12 let.

Mám dotaz, do které skupiny se mám zařadit, aby pojištění platil stát, nebo já sama. Jsem v domácnosti a nemám žádný trvalý příjem.

1. Osoby pečující celodenně alespoň o jedno dítě /podmínka je, že dítě nechodí do družiny/.Může ji navštívit třeba 2x týdně?

2. Nezaopatřené děti nevýdělečně činné do 26 let.

Děkuji

Vyřešeno
Romana K. 3 roky 1 Odpověď 694 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pokud jste nyní v domácnosti – tj. nejste nezaměstnaná (vedená na Úřadu práce), nejste na mateřské nebo rodičovské dovolené a nemáte ani žádný příjem ze zaměstnání, podnikání apod., tak byste si měla zdravotní pojištění platit sama.

  V roce 2021 je minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, ve výši 2052 Kč měsíčně.

  Nebo můžete být u zdravotní pojišťovny vedena, jako osoba pečující o dvě děti do 15 roků.
  V takovém případě ale děti mohou chodit do školy, jen v rámci povinné školní docházky. Tj. neměly by navštěvovat družinu vůbec (to není součást povinné školní docházky).

  Platí pro vás i další omezení – nesmíte podnikat, máte omezenou možnost příjmu z nějaké brigády. U práce na DPP je to maximálně 10 000 Kč měsíčně. U práce na DPČ je to maximálně 3499 Kč měsíčně.

  Viz zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997, paragraf 7:

  § 7

  (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

  k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

  Abyste mohla být vedená, jako nezaopatřené dítě do 26 roků, pak byste musela být nezaopatřeným dítětem přímo vy. Tj. věk do 26 roků a současně být například studentem VŠ, který má řádné denní studium.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 10:

  § 11 Nezaopatřené dítě

  (1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

  a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo

  b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo

  c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

  (2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

  (3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď