Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Práce u dětí, které mají méně než 15 roků, je v České republice zakázána (jsou specifické výjimky – viz dále).

  U dětí, které mají 15 roků a více, musí být splněna další podmínka. A to, že dítě má ukončenou povinnou školní docházku.

  Povinná školní docházka znamená 9 ukončených školních roků. Pokud byste opakoval nějaký ročník, tak se to započítává. Není tedy nutné absolvovat 9 třídu, je ale nutné 9 školních roků chodit do školy.

  (Něco jiného, než povinná školní docházka, je základní vzdělání. Zatímco povinná výuka je 9 roků, bez ohledu na dosaženou třídu, základní vzdělání znamená úspěšně absolvovat 9 třídu).

  Viz Občanský zákoník, zákon číslo 89/2012 Sb., paragraf 35:

  § 35 Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

  Z toho vyplývá, že pokud jste zahájil povinnou školní docházku později, než je obvyklé, a nyní je vám sice již 15 roků, ale nemáte ukončenou povinnou školní docházku, tak stále nesmíte pracovat (vůbec – kromě výjimek níže).

  Jedinou vyjímkou (u dětí mladších než 15 roků, nebo bez dokončené povinné školní docházky), je možnost výkonu umělecké, kulturní nebo reklamní činnosti.

  Je zde ale nutné podat písemnou žádost (podává váš zákonný zástupce / osoba zodpovědná za výchovu dítěte). Součástí žádosti, musí být i lékařský posudek, o vhodnosti dané činnosti pro dítě.

  Pokud je žádost schválena, tak následně platí omezení pro délku výkonu takové činnosti:

  • u dítěte, které ještě neplní povinnou školní docházku, jsou to 2 hodiny denně (za týden maximálně 10 hodin),
  • u ostatních dětí jsou to 2 hodiny ve vyučovací den a 12 hodin týdně pro činnost vykonávanou během období školního vyučování mimo hodiny školní výuky. V tomto případě činnost dítěte za den nesmí přesáhnout 7 hodin. Jedná-li se o činnost dítěte mimo období školního vyučování (období školních prázdnin) může činnost být denně po dobu 7 hodin. Týdně však maximálně 35 hodin.
  • Činnost dítěte je zakázána v noční době, tedy od 22 do 6 hodin. Výjimka je pouze pro dny, po nichž následuje odpočinek dítěte a neexistuje v následující den povinnost dítěte ke školní docházce. Jedná se např. o dny, po nichž následuje sobota a neděle nebo svátky (případně školní prázdniny).
  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď