Trvalý pobyt podnájemníka v družstevním bytě

Otázka

Dobrý den, jsem majitelkou družstevního podílu v bytovém domě a mám na jeho adrese hlášen trvalý pobyt. Do bytu bych chtěla trvale přihlásit svého bratra jako podnájemníka.

Kdo je zde „oprávněnou osobou“ pro udělení souhlasu s trvalým pobytem podnájemníka? Stačí můj souhlas s doloženou mou nájemní smlouvou prokazující členský podíl, nebo musí udělit souhlas Družstvo (resp. jeho předseda)?

Děkuji za info

Vyřešeno
Martina N. 4 roky 1 Odpověď 5448 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pokud jste majitelkou družstevního podílu („družstevního bytu“), pak vy sama jste ve vztahu k danému bytu v pozici nájemníka. Máte s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu.

  Pokud vy sama máte v daném bytě trvalé bydliště, pak můžete dát byt/část bytu do podnájmu třetí osobě (váš bratr) i bez souhlasu pronajímatele (bez souhlasu družstva). Viz Občanský zákoník, zákon číslo 89/2012, paragraf 2274:

  § 2274
  Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně.

  Pokud byste vy sama neměla v bytě trvalé bydliště, pak by byl vyžadován souhlas majitele bytu (družstva) – viz paragraf 2275:

  § 2275
  (1) V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele.

  (2) Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný; to neplatí, pokud byl ujednán zákaz podnájmu.

  Pozor ještě na paragraf 2272, podle kterého máte povinnost neprodleně oznámit zvýšení počtu osob užívajících byt. A v oprávněných případech má pronajímatel právo toto rozporovat. Může to být případně upraveno i ve vaší smlouvě s družstvem.

  Váš bratr by měl ale spadat do kategorie „osoba blízká“, takže by pronajímatel neměl mít právo toto rozporovat, nutnost ho informovat tím ale není dotčena – viz paragraf 2272:

  § 2272
  (1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

  (2) Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.

  (3) Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

  Co se pak týká toho, že by se váš bratr v bytě zřídil trvalé bydliště, pak ze se postupuje podle zákona o evidenci obyvatel – zákon číslo 133/2000, paragraf 10, především odstavec 6c:

  c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  Tj. pokud má dotyčná osoba nějaké užívací právo k danému bytu (váš bratr bude mít uzavřenou nájemní/podnájemní smlouvu), pak ke změně trvalého bydliště nepotřebuje souhlas majitele bytu.

  Na příslušném úřadu by mu mělo stačit doložit osobní doklady (občanský průkaz) a smlouvu, kterou prokáže, že má k danému bytu užívací právo.

  Pokud byste s bratrem neměla uzavřenu formální smlouvu, pak by byl potřeba písemný souhlas majitele bytu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď