Konec nájmu a odhlášení trvalého bydliště

Otázka

Dobrý den, dostala jsem výpověď z nájmu a tím pádem se samozřejmě budu muset odhlásit i z bytu. Prozatím se nebudu mít kam přihlásit.

Jak mám tedy postupovat, když nemám kam si nahlásit trvalý pobyt?

Předpokládám, že jen tak nemohu přijít na úřad a nahlásit se u nich.

Děkuji za rady

Vyřešeno
Kristýna L. 4 roky 1 Odpověď 711 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Máte pravdu v tom, že není možné „jen tak přijít na úřad“ a nahlásit, že „tam budete bydlet“ (mít trvalé bydliště na městském/obecním úřadu).

  Příslušné zákony v zásadě nic jako „odhlášení“ trvalého pobytu, které byste mohla provést vy, neznají. Znají pouze změnu (z adresy A na adresu B), nebo je možné, aby o zrušení pobytu požádal např. majitel bytu. Vy nemůžete sama sobě zrušit trvalé bydliště. Tuto možnost zákon nezná.

  Jsou tedy jen dvě možnosti. A to že na příslušném úřadu (oddělení evidence obyvatel, obvykle tam kde se vyřizují občanské průkazy) nahlásíte nové trvalé bydliště. Tím se zruší původní adresa trvalého pobytu a zaeviduje se nová adresa.

  Druhou možností je pak to, že třeba majitel bytu (který jste měla pronajatý) na příslušném úřadu podá žádost o zrušení vašeho trvalého bydliště. K tomu pak potřebuje doložit, že zaniklo vaše užívací právo na byt (tedy že byla ukončena nájemní smlouva) a že byt již nějakou dobu prokazatelně neužíváte.

  Viz konkrétně paragraf 12, zákon o evidenci obyvatel, zákon číslo 133/2000 Sb.:

  § 12 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  (1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

  a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

  b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

  c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  (2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

  V takovém případě pak, pokud úřadu nebude známa vaše aktuální adresa pobytu (což nebude) bude zaevidována jako nová adresa vašeho trvalého bydliště právě adresa úřadu – viz paragraf 10:

  (5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.

  Takže tedy vy sama si nemůžete „nahlásit“ trvalé bydliště na městském/obecním úřadu. Může to za vás ale udělat majitel bytu na základě ukončení nájemní smlouvy.

  Vy sama si můžete pouze nahlásit nové místo trvalého bydliště. Což by případně mohlo být třeba u rodičů nebo u někoho známého, pokud by s tím dotyčná osoba souhlasila. Nebo až si najdete nové bydlení.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď