Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Na rodičovský příspěvek, je nárok do doby, než má dítě 4 roky, nebo než je vyčerpána celá částka.

  Současně ale platí, že na rodičovský příspěvek je nárok, jen u nejmladšího dítěte v rodině. Ve chvíli, kdy se narodí další dítě, nebo kdy vznikne nárok na mateřskou (PPM) na další dítě, tak zaniká nárok na rodičovský příspěvek.

  Viz. Zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30b:

  (3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i).

  Nárok na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství), vzniká při splnění příslušných podmínek, v době 6 – 8 týdnů před porodem. Pokud si žena nezvolí termín v tomto intervalu, pak se má za to, že začátek PPM je od začátku 6 týdne před porodem (nebo dnem porodu, pokud by k němu došlo dříve):

  Viz paragraf 34, zákon o nemocenském pojištění:

  § 34 Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství

  (1) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává

  a) dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

  b) dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem podpůrčí doby uvedené v písmenu a),

  O rodičovský příspěvek na druhé dítě (který vám byl nyní zastaven), tím ale nemusíte přijít. Po narození třetího dítěte (po porodu), je možné požádat Úřad práce, o vyplacení zbývající, nevyčerpané části rodičovského příspěvku na druhé dítě.

  Viz paragraf 30a, zákona o státní sociální podpoře:

  § 30a

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď