Manžel s námi nebydlí – budu mít nárok na příspěvek na bydlení?

Otázka

Bydlím v nájemním bytě s malým dítětem. Manžel s námi dle možností bydlí, ale nežije zde trvale a nepodílí se finančně na chodu domácnosti.

Trvalé bydliště má v jiné obci, kde vlastní rodinný domek, o který se musí finančně starat. Zde samozřejmě platí veškeré náklady, vodu, topení, elektřinu a splácí hypotéku na rekonstrukci tohoto domku.

Takže s námi dle možností žije, ale z důvodu finančního zabezpečení svého bydliště, se nepodílí na nákladech mého bydliště s dítětem. Mohu za těchto okolností mít nárok na příspěvek na bydlení?

Vyřešeno
, , Markéta 8 měsíců 1 Odpověď 340 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  U příspěvku na bydlení, se společně posuzují všechny osoby, které v daném bytě společně bydlí. To, kde mají trvalé bydliště, není rozhodující. To, že má manžel trvalé bydliště někde jinde, tedy automaticky neznamená, že by nespadal do společně posuzovaných osob, pro nárok na přídavky na bydlení.

  U sociálních dávek (a tedy i u příspěvku na bydlení), se mezi společně posuzované osoby, obvykle automaticky započítávají rodiče a nezletilé/nezaopatřené děti nebo i manželé a registrovaní partneři.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7, odstavec 2 a 3:

  (2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,

  a) nezaopatřené děti (§ 11),

  b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

  c) manželé, partneři nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),

  d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů,

  pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

  (3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o

  a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle zvláštního právního předpisu, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,

  b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu; ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně,

  c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.

  Existuje možnost, požádat o vyloučení manžela z okruhu společně posuzovaných osob. V takovém případě, je nutné doložit, že manžel s vámi prokazatelně alespoň 3 měsíce společně nežije a že se nepodílí na společných nákladech na živobytí.

  Viz. paragraf 7, odstavec 6:

  (6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží.

  Záleželo by tedy na tom, jestli a jak, by se vám podařilo Úřadu práce doložit, že s vámi manžel nežije. Pokud s vámi manžel „dle možností bydlí“, pak by asi bylo neprůkazné tvrzení, že společně nežijete.

  Co se týká toho, jestli vůbec můžete mít nárok na příspěvek na bydlení, tak to se nedá říci. Roli hraje více faktorů. Na příspěvek na bydlení může být nárok v nájmu. Pokud je nájemní smlouva uzavřena na vaše jméno, pak si o něj můžete požádat.

  To, zda budete mít nárok, a kolik by mohly být přídavky na bydlení, se ale odvíjí od toho, jaké jsou skutečné náklady na bydlení (zaplacený nájem, výdaje za služby nebo energie). A od toho, jaké jsou příjmy (průměrný čistý měsíční příjem, za předchozí období). Roli hraje i počet osob (včetně dětí) a také i lokalita kde bydlíte (velikost msta/obce).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď