Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnance, nebo dohodou, podle zákonných důvodů, uvedených v paragrafu 52, zejména písmeno a) až c) (tedy zpravidla pro „nadbytečnost“ či z „organizačních důvodů“), tak je nárok na podporu v plné výši:

  První dva měsíce je to 65%
  Další dva měsíce je to 50%
  Zbytek doby (u vás 7 měsíců) je to 45%

  Pokud je dána výpověď ze strany zaměstnance, nebo pokud se jedná o dohodu o ukončení pracovního poměru z jiného, než výšeuvedeného zákonného důvodu, pak záleží na tom, proč je pracovní poměr ukončen.

  Pokud je pracovní poměr ukončen z vážného důvodu (viz níže), pak je stále nárok na plnou výši podpory v nezaměstnanosti. Tedy na již zmíněných 65 – 45%.

  Pokud je ale pracovní poměr ukončen bez uvedení vážného důvodu (je jedno, jestli je to výpověď ze strany zaměstnance, nebo dohoda), pak je po celou dobu nárok na podporu jen 45%.

  Vážné důvody, pro ukončení zaměstnání, jsou uvedeny v paragrafu 5c, zákona o zaměstnanosti:

  c) vážnými důvody důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

  Pokud by byl ve výpovědi uveden odkaz na některý z těchto důvodů, pak budete mít nárok na plnou výši podpory v nezaměstnanosti, i když dáte výpověď vy sama.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď