Sirotčí důchod a podnikání na ŽL při studiu na VŠ

Otázka

Dobrý den, pobírám sirotčí důchod z důvodu smrti otce. Na úřadě mi řekli, že po dobu studia budu tento důchod pobírat, pokud bude denní.

Ptal jsem se, jestli do toho můžu pracovat. Paní mi řekla, že pokud budu mít práci při denním studiu, tak že budu mít stále nárok na důchod.

Chci se zeptat jak je to s Živnostenským listem, tedy podnikáním. Mohu si založit živnostenský list při denním studiu s nárokem na důchod nebo mi nárok na důchod zanikne, i když budu studovat, ale budu mít živnostenský list?

Vyřešeno
Robert B. 3 roky 1 Odpověď 716 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Sirotčí důchod, je jedním z typů pozůstalostního důchodu, na který má nárok nezaopatřené dítě (tj. například student až do 26 roků). Definice „nezaopatřeného dítěte“, je stanovena v zákonu o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 11.

  § 11 Nezaopatřené dítě

  (1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

  a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo

  b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo

  c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení58).

  (2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

  (3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

  Co je to soustavná příprava na budoucí povolání (která se vás týká), je upřesněno v paragrafu 12:

  § 12 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

  (1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:

  a) studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou

  1. studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání,

  2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

  Takže pokud studujete v denním, prezenčním studiu, tak můžete pracovat v zaměstnání či podnikat (tj. mít zdanitelné příjmy), bez omezení výše příjmu. Platí tedy to, co vám řekli na úřadu – je možné pracovat nebo i podnikat, jako OSVČ (na živnostenský list).

  Jiná situace by byla, pokud byste studoval v dálkové či jiné formě studia. Pak by byl na sirotčí důchod nátok pouze za předpokladu, že byste neměl zdanitelné příjmy. V takovém případě by podnikání nebylo možné.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď