Výpověď ze zaměstnání a opětovná evidence na Úřadu práce

Otázka

Dobrý den,

Byl jsem 1 rok na úřadu práce a dostal jsem doporučenku do zaměstnání. Do nové práce jsem tedy nastoupil, jenže práce se mi vůbec nelíbí a se šéfem také nevycházím nejlépe.

Pracuji zde jeden měsíc a jsem stále ve zkušební době. Chtěl jsem zrušit pracovní poměr ve zkušební době a vrátit se zpátky na úřad práce.

Kolega mi ale říkal, že mě na Úřad práce už nevezmou, protože jsem dal výpověď bez vážného důvodu. Pak bych si musel hradit sám zdravotní pojištění.
Chtěl jsem se tedy zeptat, jak to tedy je.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , Jarek N. 3 roky 1 Odpověď 1405 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud vám nové zaměstnání zprostředkoval Úřad práce, a vy byste ho ukončil sám (nebo na základě dohody se zaměstnavatelem), bez nějakého vážného důvodu, pak by to opravdu znamenalo, že vás na Úřadu práce nezařadí do evidence uchazečů o zaměstnání.

  A to po dobu minimálně 6 měsíců, od nástupu do nového zaměstnání.

  Pokud byste tedy ukončil aktuální zaměstnání cca po 1 měsíci ve zkušební době, tak by to pro vás opravdu znamenalo, že následujících cca 5 měsíců byste nemohl jít na Úřad práce. Neměl byste tak ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 25:

  (8) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud

  a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, nebo

  b) zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

  V případech podle písmene a) nebo b) může být fyzická osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.

  A pokud byste nenastoupil do nějakého zaměstnání, pak byste si opravdu musel sám platit zdravotní pojištění.

  Minimální zdravotní pojištění se v roce 2021, zvyšuje na 2 052 Kč měsíčně. Zdravotní pojištění si musíte platit, jinak vám u zdravotní pojišťovny vzniká dluh (a za každý den prodlení se vám připočítává úrok).

  Vážné důvody pro ukončení zaměstnání jsou vyjmenovány v paragrafu 5c, zákon o zaměstnanosti:

  c) vážnými důvody důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď