PPM – studentka, budu mít nárok?

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat:

Od března jsem na nemocenské, předtím jsem odpracovala půl roku na DPP, ale nad 10 tis, takže jsem nemocenské pojištění platila.

Teď jsem v současnosti na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství a zajímalo by mě, zda, když během nemocenské úspěšně ukončím vysokoškolské studium, tak budu mít nárok na PPM?

Vyřešeno
, Elena 3 roky 1 Odpověď 431 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pro nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny dvě hlavní podmínky.

  První podmínkou je to, že máte účast na nemocenském pojištění, alespoň v rozsahu 270 kalendářních dní, za poslední dva roky.

  Účast na nemocenském pojištění, vám může vznikat i při práci na DPP (dohoda o provedení práce), pokud je příjem na 10 000 Kč měsíčně. V měsíci, kdy je příjem vyšší, vám vzniká účast na NP, a počítá se tedy do těchto 270 dní.

  Jako studentce, se vám pak může započítat i doba studia, jako účast na nemocenském pojištění.

  Pouze ale za předpokladu, že studium bude úspěšně dokončeno, ještě před případným začátkem PPM. Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32, odstavec 2 a 4

  (2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

  (4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

  a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištěn, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

  Druhou nezbytnou podmínkou, pro nárok na PPM, je ale to, že v době začátku PPM (6 – 8 týdnů před porodem), jste stále účastníkem nemocenského pojištění. Nebo že jste alespoň v ochranné době.

  Pokud nyní nepracujete, jste na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství, tak již nejste účastníkem nemocenského pojištění.

  Z práce na DPP, i když vám díky příjmu vznikala účast na NP, vám neplyne žádná ochranná doba (u běžného zaměstnání je to až 180 dní).

  Viz paragraf 15, zákon o nemocenském pojištění, odstavec 2 a 4:

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  (4) Ochranná lhůta neplyne

  f) ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce,

  Pokud v době zahájení PPM (6- 8 týdnů před termínem porodu, nejste účastníkem NP, nebo nejste v ochranné době, tak vám nárok na PPM nevzniká, i kdyby byla splněna podmínka minimální doby NP (270 dní). Musí být splněny obě podmínky současně.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď